Download Aprender a leer y escribir App Free for Windows PC

Aprender a leer y escribir for Windows – Aprender a leer y escribir Free Download for Windows 10, 7, 8/8.1. Aprender a leer y escribir Free & Safe Download for Windows 10, 7, 8/8.1. Aprender a leer y escribir ocuklar n za etkile imli tahta yoluyla… Aprender a leer y escribir app was developed by Querry, S.A.. Now, this Windows App for PC is updated to the last version.

So if you need to run the new version of this App into your Windows PC/Laptop, yeah you are in the right place guys. Then please follow the installation tips on this page. This software also works with 64-bit and 32-bit Operating System.

Download Aprender a leer y escribir App for PC

App NameAprender a leer y escribir App
DeveloperQuerry, S.A.
UpdateLast week
LicenseFreeware
VersionLatest Version
Releasefor Windows

 
Aprender a leer y escribir icon
 

 

Aprender a leer y escribir Free Download for Windows 10, 7, 8/8.1

Aprender a leer y escribir Review

Aprender a leer y escribir ?ocuklar?n?za etkile?imli tahta yoluyla ?spanyolca okumay? ve yazmay? ??retmek i?in geli?tirilmi? bir uygulamad?r, burada ??rendikleri yeni kelimeleri renkli tebe?irlerle yazabilirler. E?lenceli ?ekilde en temel kelimelerden en geli?mi? kelimelere kadar ??retebilirsiniz.

Bu uygulamadaki al??t?rmalar d?rt farkl? kategoride tasarlanm??t?r: alfabe, say?lar, heceler ve renkler. ?lki t?m alfabeyi, her harfin b?y?k ve k???k harf olarak nas?l ?izildi?ini ??retmenize izin verir. Ayr?ca, kelimeyi ve nas?l telaffuz edildi?ini de g?sterir, b?ylece onlar? seslerle birle?tirebilirsiniz. Say?lar yapabilece?iniz her t?rl? kombinasyonu ??retmek i?in iyi bir yoldur, her say?y? tek tek de ??retebilirsiniz. Heceleme bir ad?m ?teye gider ve hecelerin nas?l olu?turuldu?unu ??retir. Renkler ?ocuklar?n?z?n karakterleri ?izip boyamas?n? sa?lar ve ??renirken e?lenirler.

Aprender a leer y escribir uygulamas?ndaki her bir ?zellik ?ocuklar?n renkli tebe?irler kullanabilece?i bir tahtay? i?erir. Noktalar? ve ?izgileri birle?tirerek birle?ik kelimeler olu?turmalar?n?, onlarla oynayarak say?lar? tan?malar?n?, her ?e?it kelimeyi olu?turarak kelime da?arc?klar?n? geni?letmelerini sa?lar.

Disclaimer

Aprender a leer y escribir is a product developed by Querry, S.A.. This site is not directly affiliated with Querry, S.A.. All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned herein are the property of their respective owners.

Terms for this app: aprender a leer y escribir download, aprender a leer y escribir free download, aprender a leer y escribir latest version, aprender a leer y escribir review, free aprender a leer y escribir,aprender a leer y escribir windows 10,aprender a leer y escribir for windows 10,aprender a leer y escribir windows 10 download,download aprender a leer y escribir for windows 10,download aprender a leer y escribir for windows 10 64 bit